Edustus-, neuvottelu-, markkinointi- vai virkistyskulua?

 
 

Lähtökohtaisesti kaikki yrityksen toiminnasta syntyneet kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Välillä vähennyskelpoisuutta täytyy tarkastella yksilökohtaisesti, sillä kaikki kulut eivät aina suoraan ole vähennyskelpoisia. Tässä on listattuna yleisimmät koukerot:


Edustus-, neuvottelu-, markkinointi- vai virkistyskulua?

Yrityksen tarjoamat ravintolatarjoilut, mainoslahjat ja muunlainen huomaavaisuus voidaan usein katsoa liiketoiminnan kuluksi. Kulujen jaottelu on usein tulkinnanvaraista, sillä niistä ei ole yksityiskohtaista ohjetta.

Neuvottelukulut:

Neuvottelukuluksi katsotaan kaikki yhtiön sisäiset palaverit ja kokoukset. Myös tapaamiset ja palaverit kirjanpitäjän, tilintarkastajan tai muun asiantuntijan kanssa katsotaan neuvottelukuluksi. Kuitenkin myös asiakkaille neuvottelujen yhteydessä tarjotut tavanomaiset ja pienet tarjoilut lasketaan neuvottelumenoiksi, kunhan dokumentaatiosta selviää tarkasti:

  • millaisesta tilaisuudesta on kyse,

  • kenen kanssa se on pidetty ja

  • minkä takia?

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan asiakasneuvottelujen yhteydessä neuvottelumenoihin voidaan lukea ”vain tavanomaisesta tarjoilusta johtuneet kohtuulliset menot”. Ilman huolellista dokumentaatiota neuvottelukulut tulkitaan helposti edustuskuluiksi. Neuvottelukulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia tuloverotuksessa, ja myös arvonlisäveron saa vähentää.

Virkistyskulut:

Virkistyskuluksi katsotaan yrityksen henkilöstölle järjestetyt tapahtumat, tyky-päivät, pikkujoulut ja muut yhtiön sisäiset tapahtumat, jotka tapahtuvat työnantajan määräämänä ajankohtana. Näin ollen toiminimillä tai yhden hengen osakeyhtiöillä ei voi olla virkistysmenoja, ellei hänellä ole palkollisia työntekijöitä.

Edustuskulut:

Edustuskuluja ovat yrityksen ulkopuolisiin asiakkaisiin ja liiketuttaviin kohdistuvat vieraanvaraisuuden ja huomaavaisuuden kulut, joilla pyritään uusien liikesuhteisen luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen tai muutoin liiketoiminnan edistämiseen. Edustusmenoista saa verotuksessa vähentää 50 prosenttia. Arvonlisäveron vähennysoikeutta edustuskuluilla ei kuitenkaan ole.

Markkinointikulut:

Markkinointikulut kohdistuvat myös yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, mutta niiden kohderyhmää ei olla rajattu edustuskulujen tapaan. Markkinointikuluiksi katsotaan esim. avoimien asiakastilaisuuksien tarjoilu- ja järjestämiskustannukset. Tilaisuuden tarkoituksena on yrityksen tai sen tuotteiden tunnettuuden parantaminen ja sen täytyy olla kaikille asiakkaille avoin tapahtuma. Ravintolassa tapahtuvaa avointa tarjoilua ei katsota markkinointikuluksi vaan edustuskuluksi. Mikäli kyseessä on edullinen massapostituksena tai yleisesti jaettava lahja, pidetään sitä täysimääräisiin vähennyksiin oikeutettavana mainoslahjana. Esimerkiksi kaikille asiakkaille tai asiakasryhmälle annettava pieni joululahja olisi markkinointikulua. Mikäli ostatte muutamalle tärkeimmälle yhteistyökumppanille tai asiakkaalle yksilöidyn lahjan, lasketaan ne usein edustuslahjoiksi. Verohallinnon mukaan alkoholilahjat on verotuksessa tulkittu aina edustamiseen liittyviksi.   

Jos vieraanvaraisuudesta syntynyttä kulua ei selkeästi pysty jaottelemaan yllä oleviin luokkiin tai on kulu hyvin tulkinnanvarainen, katsotaan se useimmiten edustuskuluksi.

 

Tietopankin muut aiheet: